Từ ngày 1-1-2018 tăng lương tối thiểu vùng

(12/12/2017 - 02:09:56)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NÐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, cao hơn mức lương hiện nay từ 180 đến 230 nghìn đồng/tháng.

Kết quả hình ảnh cho Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2018Theo đó, từ ngày 1-1-2018 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng; vùng I: 3,98 triệu đồng/tháng; vùng II: 3,53 triệu đồng/tháng; vùng III: 3,09 triệu đồng/tháng; vùng IV: 2,76 triệu đồng/tháng. Ðối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;... Ðịa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh.