Dịch vụ bảo vệ của Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Delta Việt Nam

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Delta Việt Nam
Là doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp dịch vụ không để xảy ra rủi ro. 100% cán bộ và người lao động trong doanh nghiệp không vi phạm pháp luật, nộp ngân sách đầy đủ đúng thời hạn.