TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Địa chỉ: 118 đuờng Lê Duẩn, Hà Nội
Email: dsvn@vr.com.vn - Website: www.vr.com.vn

Điện thoại: 84-4-8222347 - Fax: 84-4-9422866