CÔNG TY CỔ PHẦN BAROTEX VIỆT NAM

Địa chỉ: 15 Bến Chương Dương, Quận 1, THành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (+84-8) 3 821 03 94 / (+84-8) 3 829 55 44
Fax: (+84-8) 3 829 53 52